ආවරණ ගබඩා කොටුව

 • Mask storage box

  ආවරණ ගබඩා කොටුව

  OEM, ODM සාදරයෙන් පිළිගනිමු

  සිල්ක්ස්ක්‍රීන් ලාංඡනය

  ආරක්ෂාව සහ සනීපාරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා ආහාර ශ්‍රේණියේ ද්‍රව්‍ය (අභිරුචිකරණය)

  ප්‍රති-බැක්ටීරියා

  දූවිලි වලින් තොරයි

  දිය කාන්දු නොවන

  සුපිරි ආලෝකය

  වර්ණවත්

  නැවත භාවිතා කළ හැකි සහ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි

 • Mask storage box

  ආවරණ ගබඩා කොටුව

  OEM, ODM සාදරයෙන් පිළිගනිමු

  සිල්ක්ස්ක්‍රීන් ලාංඡනය

  ආරක්ෂාව සහ සනීපාරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා ආහාර ශ්‍රේණියේ ද්‍රව්‍ය (අභිරුචිකරණය)

  ප්‍රති-බැක්ටීරියා

  දූවිලි වලින් තොරයි

  දිය කාන්දු නොවන

  සුපිරි ආලෝකය

  වර්ණවත්

  නැවත භාවිතා කළ හැකි සහ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි

 • Mask storage box

  ආවරණ ගබඩා කොටුව

  OEM, ODM සාදරයෙන් පිළිගනිමු

  සිල්ක්ස්ක්‍රීන් ලාංඡනය

  ආරක්ෂාව සහ සනීපාරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා ආහාර ශ්‍රේණියේ ද්‍රව්‍ය (අභිරුචිකරණය)

  ප්‍රති-බැක්ටීරියා

  දූවිලි වලින් තොරයි

  දිය කාන්දු නොවන

  සුපිරි ආලෝකය

  වර්ණවත්

  නැවත භාවිතා කළ හැකි සහ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි